BiuroSQL

Z przyjemnością informujemy o możliwości aktualizacji programu BiuroSQL do nowej wersji 2023.09

 

 

Zmiany w programie BiuroSQL

 

Wersja 2023.09

Dodano obsługę deklaracji VIU-DO(1), służącą do zestawienia operacji wg procedury unijnej OSS.

Wersja 2022.33

W oknie Konfiguracja firmy – edycja danych dodano zakładkę Konto e-mail.

Wypełnienie danych w tej zakładce ułatwia wysłanie poczty e-mail wraz wystawioną fakturą.
Po sporządzeniu wydruku faktury i wyborze opcji wysłania faktury zostaną wypełnione odpowiednie pola w zakładkach
E-mail i Konto okna Wyślij przez E-mail.

Wersja 2022.31

W oknie Pracownik – Edycja danych dodano możliwość sporządzenia deklaracji PIT-2 (9).

Wersja 2022.30

Obsługa deklaracji PIT-11(29).

W oknie Rejestry VAT w zakładce
Zestawienia dodano wydruk wydruk zawierający podsumowanie transakcji z podziałem wg kontrahentów.

Wersja 2022.27

Do kartoteki
wspólników została dodana tabela Zawieszenia działalności.
Program, ustalając podstawę składki zdrowotnej, nie uwzględnia
przychodów osiągniętych w okresie zawieszenia wykonywania działalności
gospodarczej, jak też poniesionych w tym okresie kosztów uzyskania.

Wersja 2022.25

W rozliczeniu podatku PIT został dodany wiersz Zapłacona składka zdrowotna. Wartości wprowadzone do tego wiersza
są podstawą odliczenia od podstawy opodatkowania do obowiązującego limitu w przypadku podatku liniowego oraz w przypadku ryczałtu od przychodów (50% wprowadzonych wartości).

 

Wersja 2022.24

W oknach Rejestry VAT, Księga Przychodów i Rozchodów i Ewidencja Przychodów dodano pozycję
menu Wybór pól udostępniającą możliwość wyboru wyświetlanych pól, ich kolejności i parametrów.

rejestry

 

Wersja 2022.23

Dodano nowe tabele PIT dla pracowników i właścicieli uwzględniające zmiany obowiązujące od lipca 2022,
wyłączono naliczanie ulgi dla klasy średniej oraz mechanizm równoległego obliczania zaliczki na podatek dochodowy zgodnie z zasadami obowiązującymi w roku podatkowym 2021.

Wprowadzono możliwość odliczenia składki zdrowotnej od podstawy opodatkowania w przypadku podatku liniowego do
wysokości limitu (obecnie 8 700,-), który można ustawić w opcji Konfiguracja, Tabela podatkowa – prowadzący działalność oraz obniżenie podstawy opodatkowania o 50% zapłaconych składek zdrowotnych w przypadku ryczałtu.

 

Wersja 2021.24

Program generuje pliki JPK_V7M (JPK_V7K) w wersji 2, począwszy od rozliczenia za styczeń 2022 (lub pierwszy kwartał 2022).

Dodano nowe stawki ryczałtu ewidencjonowanego 10 i 12%.

Dodano nową skalę podatku dochodowego na rok 2022, uwzględniającą ulgę dla klasy średniej.

Zmieniono definicję funkcji wyliczenia wysokości podatku dochodowego w listach płac X[P,B], gdzie P to podstawa wyliczenia podatku – wynagrodzenie brutto pomniejszone o składki społeczne i koszty uzyskania przychodów, a B wynagrodzenie brutto potrzebne do wyliczenia ulgi dla klasy średniej.

Należy pamiętać o zmianie sposoby wyliczenia składki zdrowotnej i usunąć wzór wyliczenia i opis z kolumny Składka zdrowotna odliczona, lub zastąpić tę kolumnę inną, a w kolumnie Stawka zdrowotna pobrana zmienić definicję na Z(0.09 * P, -2),
gdzie P to podstawa wymiaru. Ze względu na ciągłość wynagrodzeń w
kolejnych latach nie powinno się usuwać kolumny 'Składka zdrowotna
odliczona’.

 

Zmiany w programie ZbytSQL

Wersja 2021.04

Grupowe wprowadzanie zaznaczonych pozycji z kartoteki towarów do dokumentów magazynowych lub zamówień, po jednokrotnym wybraniu opcji Wprowadź.

Możliwość wykasowania wielu zaznaczonych pozycji z dokumentu, zamówienia po wyborze opcji Usuń zaznaczone z menu kontekstowego.

Naciśnięcie klawiszy Ctrl + A powoduje zaznaczenie wszystkich pozycji w dokumencie lub zamówieniu.

 

Wersja 2021.03

W oknie Edycja faktury jest dodana pozycja Towary, służąca do wyświetlenia okna z wprowadzonymi do faktury pozycjami z kartoteki towarów i usług.

W tym oknie można również wprowadzać zmiany do wprowadzonych pozycji, kasować zbędne i dodawać nowe.