BiuroSQL

Z przyjemnością informujemy o możliwości aktualizacji programu BiuroSQL do nowej wersji 2024.10

 

 

Zmiany w programie BiuroSQL

 

Wersja 2024.10

Płace, w zakładce Pracownicy – dodano opcję wydruku Świadectwa pracy.

Wersja 2024.07

Wersja biuro – W oknie Konfiguracja firm dodano funkcję Kopiuj firmę, przydatną w przypadku zmiany formy opodatkowania np. z ryczałtu na książkę przychodów i rozchodów. Kopiowane są dane dotyczące wspólników, pracowników, kontrahentów, zdarzeń gospodarczych, środków trwałych i wyposażenia.

Wersja 2024.01

Eksport deklaracji PIT-11 i PIT-4R do plików XML, które mogą zostać pobrane na stronie Ministerstwa Finansów www.podatki.gov.pl/pit/e-deklaracje-pit/dla-platnikow/

PIT-4R w wersji 13.

Wersja 2023.22

Możliwość wprowadzenia okresów zwolnienia z opłacania składki zdrowotnej dla właścicieli firm, zgodnie z art. 81 ust. 2ca. Okres zwolnienia wprowadzamy, podobnie jak zwieszenie działalności, wybierając w menu Podatki, następnie kartotekę wspólników i Zawieszenia działalności. Jeżeli okres zwolnienia pokrywa się z okresem zawieszenia działalności, należy wprowadzić dwie, oddzielne pozycje, w jednej zaznaczając pole Zawieszenie składki zdrowotnej.

Wersja 2023.21

Naciskając klawisze Ctrl + Shift i jeden z klawiszy numerycznych od 1 do 9 można ustawić zakładkę do wybranej pozycji rejestrów, księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji, a następnie, naciskając klawisz Ctrl i jeden z klawiszy numerycznych, można wrócić do zaznaczonej pozycji.

Naciskając klawisz Ctrl można kółkiem myszy zmieniać wielkość czcionki wyświetlanej i aktywnej tabeli. Czcionka pozostanie zmieniona do następnego uruchomienia programu. Stałą zmianę wielkości czcionki można wprowadzić korzystając z opcji menu Konfiguracja -> Czcionka.

Wersja 2023.20

Opcja wydruku notatek dodanych do pozycji rejestrów, księgi, ewidencji oraz rozliczeń podatków PIT i VAT.

Wersja 2023.19

W wersji biurowej programu dodano możliwość wysłania wiadomości e-mail z rozliczeniem podatku VAT i PIT do właścicieli prowadzonej firmy. By skonfigurować tę opcję należy w konfiguracji biura wprowadzić dane dotycząca konta e-mail, a następnie zapisać te ustawienia, naciskając klawisz Ustaw jako domyślny.

Podobnie w danych firmy, do której będą wysyłane powiadomienia, należy wypełnić pole 'Adres e-mail’. Pozostałe pola należy pozostawić puste i NIE należy naciskać klawisza Ustaw jako domyślny. Jeżeli w rozliczanej firmie jest więcej niż jeden właściciel i rozliczenie podatku PIT ma być wysyłane dla każdego z wspólników osobno, to można wpisać indywidualne adresy e-mail w w kartotece wspólników.

W rozliczeniach podatku PIT i VAT do menu została dodana pozycja E-mail. Jej naciśnięcie powoduje wysłanie maila z rozliczeniem podatku za wybrany okres.

Wersja 2023.14

Dodano możliwość eksportu rejestrów, księgi przychodów i rozchodów i ewidencji ryczałtu do programu Excel lub OpenOffice, LibreOffice i.t.p.

Opcja jest dostępna w menu Drukuj jako Eksport do arkusza Excel lub Eksport do pliku CSV.

Wersja 2023.11

Dodano możliwość zmiany terminu rozliczenia podatku VAT w trakcie działalności. W oknie Konfiguracja firmy – edycja, w zakładce Dane firmy można zaznaczyć:

Wówczas w oknie Rozliczenie podatku od towarów i usług – VAT pojawi się możliwość wyboru sposobu rozliczenia.

Program będzie podpowiadał domyślnie ostatni sposób rozliczenia i pobierze ewentualną kwotę nadwyżki z poprzedniego rozliczenia.

Wersja 2023.09

Dodano obsługę deklaracji VIU-DO(1), służącą do zestawienia operacji wg procedury unijnej OSS.

Wersja 2022.33

W oknie Konfiguracja firmy – edycja danych dodano zakładkę Konto e-mail.

Wypełnienie danych w tej zakładce ułatwia wysłanie poczty e-mail wraz wystawioną fakturą.
Po sporządzeniu wydruku faktury i wyborze opcji wysłania faktury zostaną wypełnione odpowiednie pola w zakładkach
E-mail i Konto okna Wyślij przez E-mail.

Wersja 2022.31

W oknie Pracownik – Edycja danych dodano możliwość sporządzenia deklaracji PIT-2 (9).

Wersja 2022.30

Obsługa deklaracji PIT-11(29).

W oknie Rejestry VAT w zakładce
Zestawienia dodano wydruk wydruk zawierający podsumowanie transakcji z podziałem wg kontrahentów.

Wersja 2022.27

Do kartoteki
wspólników została dodana tabela Zawieszenia działalności.
Program, ustalając podstawę składki zdrowotnej, nie uwzględnia
przychodów osiągniętych w okresie zawieszenia wykonywania działalności
gospodarczej, jak też poniesionych w tym okresie kosztów uzyskania.

Wersja 2022.25

W rozliczeniu podatku PIT został dodany wiersz Zapłacona składka zdrowotna. Wartości wprowadzone do tego wiersza
są podstawą odliczenia od podstawy opodatkowania do obowiązującego limitu w przypadku podatku liniowego oraz w przypadku ryczałtu od przychodów (50% wprowadzonych wartości).

Wersja 2022.24

W oknach Rejestry VAT, Księga Przychodów i Rozchodów i Ewidencja Przychodów dodano pozycję
menu Wybór pól udostępniającą możliwość wyboru wyświetlanych pól, ich kolejności i parametrów.

rejestry

Wersja 2022.23

Dodano nowe tabele PIT dla pracowników i właścicieli uwzględniające zmiany obowiązujące od lipca 2022,
wyłączono naliczanie ulgi dla klasy średniej oraz mechanizm równoległego obliczania zaliczki na podatek dochodowy zgodnie z zasadami obowiązującymi w roku podatkowym 2021.

Wprowadzono możliwość odliczenia składki zdrowotnej od podstawy opodatkowania w przypadku podatku liniowego do
wysokości limitu (obecnie 8 700,-), który można ustawić w opcji Konfiguracja, Tabela podatkowa – prowadzący działalność oraz obniżenie podstawy opodatkowania o 50% zapłaconych składek zdrowotnych w przypadku ryczałtu.

Wersja 2021.24

Program generuje pliki JPK_V7M (JPK_V7K) w wersji 2, począwszy od rozliczenia za styczeń 2022 (lub pierwszy kwartał 2022).

Dodano nowe stawki ryczałtu ewidencjonowanego 10 i 12%.

Dodano nową skalę podatku dochodowego na rok 2022, uwzględniającą ulgę dla klasy średniej.

Zmieniono definicję funkcji wyliczenia wysokości podatku dochodowego w listach płac X[P,B], gdzie P to podstawa wyliczenia podatku – wynagrodzenie brutto pomniejszone o składki społeczne i koszty uzyskania przychodów, a B wynagrodzenie brutto potrzebne do wyliczenia ulgi dla klasy średniej.

Należy pamiętać o zmianie sposoby wyliczenia składki zdrowotnej i usunąć wzór wyliczenia i opis z kolumny Składka zdrowotna odliczona, lub zastąpić tę kolumnę inną, a w kolumnie Stawka zdrowotna pobrana zmienić definicję na Z(0.09 * P, -2),
gdzie P to podstawa wymiaru. Ze względu na ciągłość wynagrodzeń w
kolejnych latach nie powinno się usuwać kolumny 'Składka zdrowotna
odliczona’.